Reklamácie

Reklamácia slúži na uplatnenie zodpovednosti za vady služby poskytnutej zo strany dopravcu, resp. na uplatnenie práva na správnu službu. Objektívne posúdenie, či sa jedná o reklamáciu, sťažnosť, alebo podnet, vykoná po oboznámení sa s obsahom podania dopravca.

Reklamáciu je možné podať ako cestujúci, prípadne ako zákonný alebo splnomocnený zástupca osobne, poštou na korešpondenčnej adrese dopravcu, alebo elektronickou poštou na e-mailovú adresu „reklamacie@sadpp.sk“.

Vyhotoví sa zápis ktorý podpíše osoba ktorá si uplatňuje reklamáciu, v reklamácii musí stručne zdôvodniť a vymedziť svoje požiadavky.

Reklamáciu údajov na vydanom cestovnom lístku si môže cestujúci uplatniť aj priamo u dotknutého vodiča najneskôr do 3 minút od momentu vydania cestovného lístka.

V reklamácii musí reklamujúci vymedziť svoje požiadavky a stručne ich zdôvodniť.

Po vyzvaní dopravcom musí reklamujúci v lehote do 10 pracovných dní pripojiť doklady dokazujúce oprávnenosť svojich nárokov, v opačnom prípade mu bude reklamácia zamietnutá.

Riadne podanú reklamáciu vybavujeme v jednoduchých prípadoch ihneď, v zložitejších do 3 pracovných dní – do tejto lehoty nepočítame čas potrebný na odborné posúdenie predmetu reklamácie.

Reklamácia sa považuje za neoprávnenú, pokiaľ bol cestujúci pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok, fajčil vo vozidle, ohrozoval cestujúcich vo vozidle, poškodzoval vozidlo, prepravoval nepovolené predmety, ak v predmetnej veci bolo začaté súdne alebo rozhodcovské konanie, alebo už bolo vo veci príslušným orgánom právoplatne rozhodnuté.

Písomný doklad o vybavení reklamácie Vám vydáme najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, odvolať sa môžete podaním sťažnosti.

Všetky ustanovenia ohľadom sťažností nájdete v Prepravnom poriadku dopravcu, časť C, článok C.2.

SLEDUJTE NÁS AJ NA NOVÝCH FACEBOOKOVÝCH STRÁNKACH

Vážení cestujúci, dovoľujeme si Vám predstaviť nové facebookové stránky našej spoločnosti, prostredníctvom ktorých by sme radi zlepšili informovanosť a povedomie Vás, našich cestujúcich, o aktuálnom dianí v doprave a v našej spoločnosti. Zostaňte s nami v obraze a sledujte našu oficiálnu stránku Slovenská autobusová doprava Poprad – SAD Poprad týkajúcu sa prímestskej dopravy a MHD v Kežmarku a Levoči. Pre cestujúcich, ktorí využívajú mestskú hromadnú dopravu v Poprade odporúčame sledovať aj oficiálnu stránku MHD 365 Poprad. Tešíme sa na vaše lajky, sledovania, správy, komentáre a zdieľania našich príspevkov.