Podnety

Podnet slúži na vyjadrenie návrhu smerujúceho k zlepšeniu kvality alebo rozsahu poskytovanej dopravnej služby. Objektívne posúdenie, či sa jedná o reklamáciusťažnosť, alebo podnet, vykoná po oboznámení sa s obsahom podania dopravca.

Podnet je možné podať ústne, poštou na korešpondenčnej adrese dopravcu, alebo elektronickou poštou na e-mailovú adresu „podnety@sadpp.sk“.

O podaní ústneho podnetu nie je nutné vyhotoviť zápis.

Podnet by mal obsahovať:
pri podaní fyzickou osobou – meno, priezvisko a adresu trvalého alebo prechodného pobytu sťažovateľa, pri podaní právnickou osobou – názov a sídlo právnickej osoby, vrátane mena a priezviska fyzickej osoby oprávnenej za ňu konať.
Podnet tieto údaje obsahovať nemusí resp. tieto údaje nie sú povinné, dopravca však vyjadrí svoje stanovisko len k podnetu, ktorý tieto údaje obsahuje. V opačnom prípade dopravca nemá voči podávajúcemu vybavovaciu povinnosť.

Pri podaní podnetu je nutné presne špecifikovať predmet podnetu, ktorým chce podávajúca osoba prispieť k zlepšeniu kvality alebo rozsahu služieb, podľa možností so stručným odôvodnením a zrozumiteľne.

Pokiaľ má podnet zásadný vplyv na mobilitu v území, dopravca je povinný tento podnet posúdiť v spolupráci s objednávateľom alebo organizátorom integrovaného dopravného systému.

Podnet dopravca preskúmava v rámci svojich možností v čo najkratšej dobe. Písomný podnet sa považuje za vybavený voči podávajúcemu odoslaním oznámenia o jeho prijatí, resp. zamietnutí a stručnom odôvodnení.

Všetky ustanovenia ohľadom sťažností nájdete v Prepravnom poriadku dopravcu, časť C, článok C.4.

SLEDUJTE NÁS AJ NA NOVÝCH FACEBOOKOVÝCH STRÁNKACH

Vážení cestujúci, dovoľujeme si Vám predstaviť nové facebookové stránky našej spoločnosti, prostredníctvom ktorých by sme radi zlepšili informovanosť a povedomie Vás, našich cestujúcich, o aktuálnom dianí v doprave a v našej spoločnosti. Zostaňte s nami v obraze a sledujte našu oficiálnu stránku Slovenská autobusová doprava Poprad – SAD Poprad týkajúcu sa prímestskej dopravy a MHD v Kežmarku a Levoči. Pre cestujúcich, ktorí využívajú mestskú hromadnú dopravu v Poprade odporúčame sledovať aj oficiálnu stránku MHD 365 Poprad. Tešíme sa na vaše lajky, sledovania, správy, komentáre a zdieľania našich príspevkov.